پرش به محتوای اصلی

چارت

شرح وظایف معاونت

1- سیاستگزاری، راهبری و نظارت بر طرحها و پروژه‌های ملی راهبردی و عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات مشترک بین حوزه وزارت، شرکتها، سازمانها و مراکز تابعه و همچنین بین سایر دستگاههای اجرایی کشور.

2- سیاستگزاری و برنامه‌ریزی برای هدایت و حمایت از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی دولتی و غیر دولتی جهت ایجاد و نیل به ظرفیتی بوم و ملی برای دستیبی به فرآیند تصمیم گیری مستقل کشور در زمینه‌های توسعه فناوریهای نوین ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی .

3- سیاستگزاری و برنامه‌ریزی جامع بمنظور شناسایی، هدایت و حمایت راهبردی ، سیاسی ومالی از بخشهای دولتی و غیردولتی اقتصادی و اجتماعی فعال در امر توسعه فناوری‌های نوین در زمینه‌های ارتباطات ، اطلاعات وامور فضایی در سطح کشور

4- سیاستگزاری ، برنامه‌ریزی ، هدایت و نظارت بر وجوه اداره شده به منظور حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای ، اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات مرتبط با بخش‌های ارتباطات، فناوری اطلاعات و امور فضایی توسط بخشهای غیردولتی برابر ضوابط و مقررات مربوطه .

5- سیاستگزاری و برنامه‌ریزی در زمینه برگزاری اجلاسهای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، گردهمایی ها ، نمایشگاهها و کنفرانسهای بین‌المللی داخلی و خارجی که مسئولیت آنها به عهده وزارتخانه می‌باشد.

6- سیاستگزاری بمنظور ایجاد ، حفظ و تداوم حضور مؤثر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ارتباطات ، فناوری اطلاعات و امور فضائی .

7- تعیین خط مشی همکاری متقابل با مجامع و مراکز آموزشی، پژوهشی ، صنعتی و تولیدی خارج از کشور بمنظور دسترسی کشور به فناوری موردنیاز در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فراهم نمودن امکانات جهت بازدید متقابل از مراکز علمی و پژوهشی یکدیگر با هماهنگی و همکاری مؤسسه آموزش و تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات .

8- سیاستگزاری و برنامه‌ریزی جهت بررسی و شناسایی تخصص‌های برتر و مزیت‌های نسبی متخصصان کشور در آن دسته از فناوری‌های مرتبط با اطلاعات، ارتباطات و امور فضایی که می‌توانند در بازارهای بین‌المللی رقابت نمایند.

 9- تعیین سیاست ها و سازو کارهای صریح برای اثر بخش نمودن مدیریت نظام فناوری‌های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی در جهت علائق، منافع و مقاصد بلند مدت کشور

10- سیاستگزاری و برنامه‌ریزی جامع جهت هدایت، تشویق، ایجاد، کسب، توسعه و انتشار فناوری‌های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی در سطح کشور

11- سیاستگزاری و برنامه‌ریزی جهت شناسایی و حمایت از سرمایه گذاران غیر دولتی داخلی و خارجی در توسعه فناوری‌های نوین اطلاعات، ارتباطات و امور فضایی کشور

12- سیاستگزاری، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی دولتی و غیردولتی برای کسب فناوری و ایجاد ظرفیت و قابلیت فنی برای تولید کالا و خدمات مختلف قابل بهره‌برداری در زمینه‌های ارتباطات، تبادل اطلاعات و امور فضایی در کشور

13- سیاستگزاری و برنامه‌ریزی جامع در خصوص شناسایی فناوری‌های موردنیاز کشور برای واردات و فناوری‌های مورد نیاز سایر جوامع جهت صادارات از کشور در زمینه فناوری‌های اطلاعات، ارتباطات وامور فضایی.

14- برنامه‌ریزی جهت حمایت بخش‌های دولتی و غیر دولتی جهت ایجاد و گسترش صنایع نوین با اتکا بر دستاوردهای فناوری‌های بومی کشور در زمینه‌های ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی .

15- نقطه تماس اتحادیه‌ها، اجلاس‌ها ، مجامع و سازمانهای منطقه ای و بین‌المللی ارتباطات ، فناوری اطلاعات و امور فضایی بعنوان نماینده وزیر .

16- ایجاد هماهنگی لازم بین مواضع پستی ، مخابراتی و فناوری اطلاعات و امور فضائی جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای عضو اتحادیه‌ها و مجامع جهانی و منطقه‌ای ارتباطات ، فناوری اطلاعات و امور فضائی .

17- ایجاد تسهیلات جهت دسترسی و استفاده سازمانها و شرکتهای وابسته و سایر نهادها از قابلیتها، امکانات و فرصتهای دو جانبه ، چند جانبه منطقه ای و بین‌المللی .

18- برنامه‌ریزی، هدایت و ارائه راهکار جهت بسط پیوندهای ضروری بین استراتژی فناوری‌های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی کشور با استراتژی تجاری و بازار داخلی و خارجی.

 19- برنامه‌ریزی راهبردی و اجرای راهکارهای لازم جهت جذب بخش‌های غیر دولتی کشور در تولید فناوری‌های نوین ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی از طریق سرمایه گذاری‌های دولتی و یا اعمال سیاست‌های تشویقی

20- هدایت و نظارت بر بررسی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط در خصوص متناسب سازی و تطبیق و توسعه سیاست علم و فناوری در زمینه‌های ارتباطات ، اطلاعات و امور فضایی در حل سریع مشکلات کوتاه مدت کشور.

21- هدایت و نظارت بر بررسی و شناسایی توان رقابت صنعتی کشور در تولید فناوری‌های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی و ارائه راهکارهای موثر جهت افزایش آن با هدف افزایش توان اقتصادی کشور

22- هدایت و نظارت بر بررسی جهت حول اطمینان از وود بازرهای لازم و توسع یافته برای محصولات و دستاوردهای کشور در زمینه فناوری‌های ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی

23- هدایت و نظارت بر بررسی و ارائه راهکارهای موثر وحمایت جهت گسترش بازارهای داخلی محصولات فناوری‌های بومی در زمینه‌های ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی با هدف ایجاد فرصتهای نوین شغلی در کشور.

24- هدایت و نظارت بر بررسی و ارزیابی ادواری فناوری‌های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی بر حسب میزان کمک به اهداف اجتماعی و فرهنگی کشور.

25- هدایت و نظارت بر بررسی قوانین و مقررات صدور فناوری‌های مدرن و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت حذف محدودیتهای غیر ضرور مربوطه.

26- هدایت و نظارت بر جمع آوری اطلاعات پیرامون ظرفیتهای موجود فیزیکی، انسانی، پژوهشی، مالی، مدیریتی و نیازهای فناوری کشور و قابلیتهای فنی برای تولید کالا و خدمات مختلف قابل بهره بردای در زمینه ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی .

27- هدایت و نظارت بر بررسی و پیش بینی وضعیت آتی کوتاه، میان و دراز مدت کشور در زمینه‌های ظرفیتهای فیزیکی، انسانی، پژوهشی، مالی، مدیریتی و نیازهای فناوری ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی و تاثیر تغییرات حاصله بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور.

 28- هدایت و نظارت بر بررسی و پیش بینی چگونگی همکاری‌های بین‌المللی در توسعه فناوری‌های ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی کشور

29- نظارت در تهیه اسناد قراردادها و موافقت نامه ها با سایر کشورها و سازمانهای منطقه‌ای و جهانی.

30- نظارت بر امور شناسائی منابع سرمایه‌ای (انسانی، فیزیکی و اعتباری) و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای جذب و مشارکت سرمایه‌ها و منابع بالفعل و بالقوه خارجی و توسعه صادرات خدمات و تجهیزات ارتباطات، فناوری اطلاعات و امور فضائی کشور .

31- نظارت بر تهیه و تدوین برنامه اجرایی جهت توسعه سرمایه‌گذاری خارجی ، بازاریابی و توسعه صادرات خدمات و تجهیزات ارتباطات، فناوری اطلاعات و امور فضائی کشور .