پرش به محتوای اصلی

چارت فناوری 

 شرح وظایف: اداره کل فناوری و امور مدیریت پروژه ها

 

1- تهیه و تدوین سیاستهای راهبردی و اجرای طرحهای و پروژه های ملی راهبردی و عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات مشترک بین حوزه وزارت، شرکتها، سازمانها و مراکز تابعه و همچنین بین سایر دستگاههای اجرایی کشور.

2- تهیه و تدوین سیاستها و برنامه های حمایتی از بخش های اقتصادی و اجتماعی دولتی و غیر دولتی جهت ایجاد و نیل به ظرفیت بومی و ملی برای دستیابی به فرآیند تصمیم گیری مستقل در کشور در زمینه های توسعه فناوری های نوین ارتباطات اطلاعات و امور فضایی

3- تهیه و تدوین سیاستها و برنامه های جامع به منظور شناسایی هدایت و حمایت راهبردی سیاسی و مالی از بخشهای دولتی و غیر دولتی اقتصادی و اجتماعی فعال در امر توسعه فناوری های نوین در زمینه های ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی در سطح کشور

4- برسی و شناسایی تخصص های برتر و مزیت های نسبی متخصصان کشور در آن دسته فناوری های مرتبط با اطلاعات، ارتباطات و امور فضایی که می توانند در بازارهای بین المللی رقابت نمایند.

5- برنامه ریزی و ارائه ساز و کارهای صریح برای اثر بخش نمودن مدیریت نظام فناوری های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی در جهت علائق منافع و مقاصد بلند کشور به مراجع ذیربط

6- تهیه و تدوین سیاستها و برنامه های جامع جهت هدایت تشویق ایجاد کسب و توسعه و انتشار فناوری های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی در سطح کشور

7-تهیه و تدوین سیاستها و برنامه ها جهت شناسایی و حمایت از سرمایه گذران غیر دولتی داخلی و خارجی درتوسعه فناوری های نوین اطلاعات ارتباطات و امور فضایی کشور

8- تهیه و تدوین سیاستها و برنامه های هدایتی و حمایتی از بخش های اقتصادی و اجتماعی دولتی و غیر دولتی برای کسب فناوری و ایجاد ظرفیت و قابلیت فنی برای تولید کالا و خدمات مختلف قابل بهره برداری در زمینه های ارتباطات، تبادل اطلاعات و امور فضایی در کشور

9- تهیه و تدوین سیاستها و برنامه های جامع در خصوص شناسایی فناوری های مورد نیاز کشور برای واردات و فناوری های مورد نیاز سایر جوامع جهت صادرات از کشور در زمینه فناوری های اطلاعات، ارتباطات و امور فضایی با هماهنگی اداره کل امور بین الملل و مطالعات راهبردی

10- تهیه و تدوین سیاستها و برنامه ها و ارائه راهکار جهت بسط پیوندهای ضروری بین استراتژی فناروی های ارتباطی اطلاعاتی و امور فضایی کشور با استراتژی تجاری و بازار داخلی و خارجی ذیربط

11- ارائه برنامه های راهبردی و راهکارهای عملیاتی لازم جهت جذب بخش های غیر دولتی کشور در تولید فناروی های نوین ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی از طریق سرمایه گذاری های دولتی و یا اعمال سیاست های تشویقی

12- ارائه برنامه های حمایتی از بخش های دولتی و غیر دولتی جهت ایجاد و گسترش صنایع نوین با اتکا بر دستاوردهای فناوری های بومی کشور در زمینه های ارتباطات، فناوری اطلاعات و امور فضایی

13- بررسی و شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های تولید تجهیزات ارتباطات، فناوری اطلاعات و امور فضایی کشور

14- بررسی و شناسیای توان رقابت صنعتی کشور در تولید فناوری های ارتباطی اطلاعاتی و امور فضایی و ارائه راهکارهای موثر جهت افزایش آن با هدف افزایش توان اقتصادی کشور

15- بررسی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط در خصوص متناسب سازی و تطبیق و توسعه سیاست علم و فناروی در زمینه های ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی در حل سریع مشکلات کوتاه مدت کشور

16- بررسی جهت حصول اطمینان از وجود بازارهای لازم و توسعه یافته برای محصولات و دستاوردهای کشور در زمینه فنارویهای ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی

17- بررسی و ارائه راهکارهای موثر و حمایت جهت گسترش بازارهای داخلی محصولات فناوری های بومی در زمینه های ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی با هدف ایجاد فرصت های نوین شغلی در کشور

18- بررسی و ارزیابی ادواری فناوری های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی بر حسب میزان کمک به اهداف اجتماعی و فرهنگی در کشور

19- بررسی و قوانین و مقررات صدور فناوری های مدرن و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت حذف محدودیتهای غیر ضرور مربوطه

20- جمع آوری اطلاعات پیرامون ظرفیتهای موجود فیزیکی انسانی، پژوهشی، مالی، مدیریتی و نیازهای فناروی کشور و قابلیت های فنی برای تولید کالا و خدمات مختلف قابل بهره برداری در زمینه ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی

21- بررسی و پیش بینی وضعیت آتی کوتاه، میان و دراز مدت کشور در زمینه های ظرفیتهای فیزیکی، انسانی، پژوهشی، مالی، مدیریتی و نیازهای فناروی ارتباطات اطلاعات و امور فضایی و تأثیر تغییرات حاصله بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور

22- پیش بینی برنامه های آموزشی مورد نیاز ارتقاء مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان اداره کل با همکاری و هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری

23- انجام سایر امور اجتماعی از طرف مقام مافوق

24- ارائه گزارش عملکرد ماهانه به معاونت ذیربط