پرش به محتوای اصلی

دوازدهمین جلسه هفتگی معاونت

 

دستور کار جلسه مورخ 15/12/91

ردیف

موضوع

توضیحات

زمان اجرا

مسئول اجرا

1

برنامه سال 92

ارائه برنامه توسط نمایندگان سازمانها و شرکتهای تابعه

1 هفته

نماینده سازمانها و شرکتهای تابعه وزارتخانه

2

شناخت بازارهای هدف برای صدور خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات

1. سازمانها و شرکتها نظر خود را راجع به فایل تکمیل شده بیان و. در صورت صلاحدید اطلاعات لازم برای تکمیل این فایل ارائه نمایند.

1 هفته

نماینده سازمانها و شرکتها

3

برگزاری Workshop

1- برنامه مدون جهت جریان‌سازی مباحث ITR جدید با جزئیات بیشتر برای گروههای هدف در بخشهای دولتی و خصوصی

1 هفته

جناب آقای مهرعلیزاده

4

مستند سازی اجلاس اکو

تهیه ماکت گزارش مستندسازی اجلاس اکو (ویرایش هفتم)

1 هفته

سرکار خانم روستاکهن

جناب آقای دکتر نادرپور

5

اجرایی نمودن بیانیه اکو

1- پیگیری از طریق دبیرخانه اکو برای امضاء سند سیستم آنلاین انتقال وجه

2. برگزاری جلسه با حضور جناب آقای شمولی، کریمی، عربی، . . . برای رفع مشکلات پست بانک

1 هفته

جناب آقای هوشمند

1- تهیه پروپوزال جهت اجرایی شدن بندهای مربوط به سازمان‌ها و شرکتهای تابعه 

1 هفته

نماینده سازمانها و شرکتهای تابعه وزارتخانه

6

استخراج و ارائه eventهای کنفرانس ها و مجامع بین‌المللی

تهیه لیست اجلاسهای منطقه‌ای با میزبانی جمهوری اسلامی ایران

1 هفته

جناب آقای ارشاد

7

ایجاد سایت معاونت

با توجه به ارائه پسورد برای سازمانها و شرکتها جهت دسترسی به کلیه اطلاعات اقدامات صورت ذیرفته برای ایجاد سایت را ارائه نمایند

1 هفته

جناب آقای آقاخانی

سازمانها و شرکتها کمک‌های فنی و محتوایی خود را ارائه نمایند.

1 هفته

نمایندگان سازمان‌ها و شرکتهای تابعه

8

پیگیری ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و کارگروه فاوا

1. تشکیل کارگروه ویژه با عنوان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی

1 هفته

جناب آقای لدنی

2. چه مصوباتی از دولت میخواهید

1 هفته

نماینده سازمانها و شرکتهای تابعه وزارتخانه

9

تهیه و تنظیم آمارهای ارسالی به مجامع بین‌المللی مانند IDI

1- ارائه آمار توسط مدیران بین‌المللی سازمانها و شرکتهای تابعه و سپس برگزاری جلسه با حضور نمایندگان فوق‌الذکر و نماینده‌ای از معاونت برنامه‌ریزی ستاد وزارت

1 هفته

نماینده سازمانها و شرکتهای تابعه وزارتخانه

2. ارسال اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات برای درج در سایت APT

1 هفته

سازمان فناوری اطلاعات

10

گروههای مطالعاتی

گزارشی در خصوص فعالیته‌های انجام شده برای آغاز کار گروههای مطالعاتی به تفکیک ITU-R، IRT-D و ITU-T‌ و همچنین جمع بندی موضوعات در قالب تشکیل کمیته درستاد وزارت

1 هفته

جناب آقای مهرعلیزاده

 برای دریافت کامل صورتجلسه و مباحث مطرح شده اینجا کلیک کنید 

یازدهمین جلسه هفتگی معاونت

دستور کار جلسه مورخ 8/12/91

ردیف

موضوع

توضیحات

زمان اجرا

مسئول اجرا

1

شناخت بازارهای هدف برای صدور خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات

1. تکمیل کشورهای بازار هدف

2. برنامه‌ریزی جهت برگزاری جلسه با حضور شرکتهای خصوصی، دولتی و افراد ذینفع

1 هفته

کلیه کارشناسان

2

برنامه سال 92

ارائه برنامه توسط هر کارشناس در حیطه وظایف مشخص شده

1 هفته

کلیه کارشناسان

3

برگزاری Workshop

1- برنامه مدون جهت جریان‌سازی مباحث ITR جدید با جزئیات بیشتر برای گروههای هدف در بخشهای دولتی و خصوصی

1 هفته

جناب آقای مهرعلیزاده

4

مستند سازی اجلاس اکو

تهیه ماکت گزارش مستندسازی اجلاس اکو (ویرایش ششم)

1 هفته

سرکار خانم روستاکهن

جناب آقای دکتر نادرپور

5

اجرایی نمودن بیانیه اکو

1- پیگیری از طریق دبیرخانه اکو برای امضاء سند سیستم آنلاین انتقال وجه

2- پیگیری بند مربوطه به پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات درخصوص بیانیه اکو

3- پیگیریهای لازم برای رفع مشکلات پست بانک با دعوت از دبیر کل اتحادیه پستی

1 هفته

جناب آقای هوشمند

1- تهیه پروپوزال جهت اجرایی شدن بندهای مربوط به سازمان‌ها و شرکتهای تابعه 

1 هفته

نماینده سازمانها و شرکتهای تابعه وزارتخانه

6

استخراج و ارائه eventهای کنفرانس ها و مجامع بین‌المللی

1- استخراج تعداد کارمندان ITU

1 هفته

جناب آقای مهرعلیزاده

تهیه لیست اجلاسهای منطقه‌ای با میزبانی جمهوری اسلامی ایران

1 هفته

جناب آقای ارشاد


7

ایجاد سایت معاونت

کلیه اقدامات صورت پذیرفته برای ایجاد سایت را ارائه نمایند.

1 هفته

جناب آقای آقاخانی

سازمانها و شرکتها کمک‌های فنی و محتوایی خود را ارائه نمایند.

1 هفته

نمایندگان سازمان‌ها و شرکتهای تابعه

8

پیگیری ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و کارگروه فاوا

1. تشکیل کارگروه ویژه با عنوان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی

1 هفته

جناب آقای لدنی

2. چه مصوباتی از دولت میخواهید

1 هفته

نماینده سازمانها و شرکتهای تابعه وزارتخانه

9

تهیه و تنظیم آمارهای ارسالی به مجامع بین‌المللی مانند IDI

1- ارائه آمار توسط مدیران بین‌المللی سازمانها و شرکتهای تابعه و سپس برگزاری جلسه با حضور نمایندگان فوق‌الذکر و نماینده‌ای از معاونت برنامه‌ریزی ستاد وزارت

1 هفته

نماینده سازمانها و شرکتهای تابعه وزارتخانه

2- تهیه و ارسال نامه به جناب آقای غریب‌رضا برای معرفی نماینده جهت حضور در جلسات

1 هفته

جناب آقای غلامحسینی

3. ارسال اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات برای درج در سایت APT

1 هفته

سازمان فناوری اطلاعات

10

گروههای مطالعاتی

پیشنهاد چگونگی فعالیت گروههای مطالعاتی به تفکیک ITU-R،
IRT-D و ITU-T

1 هفته

جناب آقای مهرعلیزاده

11

فعالیتهای پست بانک

ارائه پاورپوینت

1 هفته

جناب آقای عربی

برای دریافت کامل صورتجلسه و مباحث مطرح شده اینجا کلیک کنید

دهمین جلسه هفتگی معاونت

 

دستور کار جلسه مورخ 1/12/91

ردیف

موضوع

توضیحات

زمان اجرا

مسئول اجرا

1

شناخت باارهای هد برای صدور خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات

1. شناسایی بازارهای هدف

2. بررسی کشورها

3. بررسی وضعیت کمیسیون مشترکها و تفاهم نامه‌های هر کشور

1 هفته

کلیه کارشناسان

2

برنامه سال 92

ارائه برنامه توسط هر کارشناس در حیطه وظایف مشخص شده

1 هفته

کلیه کارشناسان

3

برگزاری Workshop

1- برنامه مدون جهت جریان‌سازی مباحث ITR جدید با جزئیات بیشتر برای گروههای هدف در بخشهای دولتی و خصوصی

1 هفته

جناب آقای مهرعلیزاده

4

مستند سازی اجلاس اکو

تهیه ماکت گزارش مستندسازی اجلاس اکو (ویرایش پنجم)

1 هفته

سرکار خانم روستاکهن

جناب آقای نادرپور

5

اجرایی نمودن بیانیه اکو

1. با هماهنگی سرپرست محترم وزارت جلسه‌ای با دبیرخانه اکو به همراه نمایندگان سازمانها و شرکتهای تابعه و سازمانهای ذیربط در اوایل اسفند ماه برگزار گردد.

2- پیگیری از طریق دبیرخانه اکو برای امضاء سند سیستم آنلاین انتقال وجه

3- برگزاری جلسه با پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات

1 هفته

جناب آقای هوشمند

برگزاری جلسه با حضور جناب آقای محبیان و کرباسیان برای حل مسئله خرده بانکداری

 

جناب آقای بزرگی

1- آسیب‌شناسی جهت اجرایی نشدن بندها در اجلاسهای قبلی

1 هفته

جناب آقای ارشاد

2- تهیه پروپوزال جهت اجرایی شدن بندهای مربوط به سازمان‌ها و شرکتهای تابعه 

1 هفته

نمایندگان سازمان‌ها و شرکتهای تابعه

6

استخراج و ارائه eventهای کنفرانس ها و مجامع بین‌المللی

1- استخراج تعداد کارمندان ITU

1 هفته

جناب آقای مهرعلیزاده

2- استخراج ویژگی‌های هر یک از پست‌های سازمانی بین‌المللی در ITU و APT

1 هفته

سرکار خانم نادری

1- برنامه‌ریزی جهت برگزاری کمیته مدیریت APT در ایران

1 هفته

جناب آقای پورنگ‌نیا

7

ایجاد سایت معاونت

کلیه اقدامات صورت پذیرفته برای ایجاد سایت را ارائه نمایند.

1 هفته

جناب آقای آقاخانی

سازمانها و شرکتها نظر خود را راجع به سایت معاونت ارائه نمایند

1 هفته

نمایندگان سازمان‌ها و شرکتهای تابعه

8

مطالعه مراحل اجرایی برنامه پنجم

پیگیری موضوعات مرتبط با امور بین الملل (تکالیف)

1 هفته

کلیه کارشناسان و کارکنان

9

پیگیری ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و کارگروه فاوا

1. تشکیل کارگروه ویژه با عنوان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی

1 هفته

جناب آقای لدنی

2. چه مصوباتی از دولت میخواهید

1 هفته

نماینده سازمانها و شرکتهای تابعه وزارتخانه

10

تهیه و تنظیم آمارهای ارسالی به مجامع بین‌المللی مانند IDI

1- ارائه آمار توسط مدیران بین‌المللی سازمانها و شرکتهای تابعه

1 هفته

نماینده سازمانها و شرکتهای تابعه وزارتخانه

2- تهیه تقویم ارائه گزارشات IDI

1 هفته

آقای غلامحسینی

11

گروههای مطالعاتی

پیشنهاد چگونگی فعالیت گروههای مطالعاتی به تفکیک ITU-R،
IRT-D و ITU-T

1 هفته

جناب آقای مهرعلیزاده

برای دریافت کامل صورتجلسه و مباحث مطرح شده اینجا کلیک کنید

نهمین جلسه هفتگی معاونت

دستور کار جلسه مورخ 24/11/91

ردیف

موضوع

توضیحات

زمان اجرا

مسئول اجرا

1

برگزاری Workshop

1- برنامه‌ریزی جهت جریان‌سازی مباحث ITR جدید با جزئیات بیشتر برای گروههای هدف در بخشهای دولتی و خصوصی

1 هفته

جناب آقای مهرعلیزاده

2

مستند سازی اجلاس اکو

تهیه ماکت گزارش مستندسازی اجلاس اکو

(ویرایش چهارم)

1 هفته

سرکار خانم روستاکهن

جناب آقای دکتر نادرپور

3

اجرایی نمودن بیانیه اکو

1- جلسه با دبیرخانه اکو به همراه نمایندگان سازمانها و شرکتهای تابعه 2- پیگیری از طریق دبیرخانه اکو برای برقراری ارتباط فیبرنوری با کشور پاکستان

3- برگزاری جلسه با جناب آقای حسنی صدر برای اتصال به موسسات علمی و تحقیقاتی در کشورهای عضو اکو

4- برگزاری جلسه با پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات

1 هفته

جناب آقای هوشمند

1- آسیب‌شناسی جهت اجرایی نشدن بندها در اجلاسهای قبلی

1 هفته

جناب آقای ارشاد

2- تهیه پروپوزال جهت اجرایی شدن بندهای مربوط به سازمان‌ها و شرکتهای تابعه 

1 هفته

نمایندگان سازمان‌ها و شرکتهای تابعه

4

استخراج و ارائه eventهای کنفرانس ها و مجامع بین‌المللی

1- استخراج تعداد کارمندان ITU

2- ویژگی‌های هر یک از پست‌های سازمانی بین‌المللی در ITU و APT

1 هفته

سرکار خانم نادری

1- برنامه‌ریزی جهت برگزاری کمیته مدیریت APT در ایران

1 هفته

جناب آقای پورنگ‌نیا

2- ارائه پست‌ها برای اجلاسهای UPU و APPU

 

جناب آقای شمولی

5

ایجاد سایت معاونت

کلیه اقدامات صورت پذیرفته برای ایجاد سایت را ارائه نمایند.

1 هفته

جناب آقای آقاخانی

6

مطالعه مراحل اجرایی برنامه پنجم

پیگیری موضوعات مرتبط با امور بین الملل (تکالیف)

1 هفته

کلیه کارشناسان و کارکنان

7

پیگیری ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه

تشکیل کارگروه ویژه با عنوان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی

1 هفته

جناب آقای لدنی

8

تهیه و تنظیم آمارهای ارسالی به مجامع بین‌المللی مانند IDI

1- ارائه آمار توسط مدیران بین‌المللی سازمانها و شرکتهای تابعه

1 هفته

نمایندگان سازمانها و شرکتهای تابعه وزارتخانه

2- ارائه پاور پوینت

1 هفته

سازمان فناوری اطلاعات

9

بررسی بندهای کمیسیون مشترک و نحوه همکاری ایران با دیگر کشورها

تهیه گزارش از کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان

1 هفته

سرکار خانم غفاری

10

شناخت بازارهای هدف در صدور خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات

ارائه خط مشی‌ توسط معاون محترم فناوری و امور بین‌‌الملل

1 هفته

جناب آقای دکتر کرم پور

11

گروههای مطالعاتی

پیشنهاد چگونگی فعالیت گروههای مطالعاتی به تفکیک ITU-R،
IRT-D و ITU-T

1 هفته

جناب آقای مهرعلیزاده

12

برنامه سال 92

ارائه برنامه توسط هر کارشناس در حیطه وظایف مشخص شده

1 هفته

کلیه کارشناسان

برای دریافت کامل صورتجلسه و مباحث مطرح شده اینجا کلیک کنید