پرش به محتوای اصلی

APT countries

apt

جامعه مخابراتی آسیا واقیانوسیه

 

Asia-Pacific Telecommunity

 (APT)

مقدمه:

    جامعه مخابراتی آسیا واقیانوسیه به ابتکار مشترک کمسیون اقتصادی و اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (UNESCAP) و اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) در ماه ژوئیه سال 1979 در بانکوک تایلند تاسیس گردید.

APT یک سازمان بین الدولی است که همگام با سرویس دهندگان مخابراتی، تولید کنندگان تجهیزات ارتباطی و سازمانهای پژوهشی و توسعه ای فعال در زمینه فعالیت های ارتباطات، اطلاعات و نوآوری و به عنوان یک سازمان کانونی و مهم در زمینه ICT در منطقه فعالیت می کند.

جامعه مزبور در حال حاضر دارای 38 کشور عضو، 4 عضو پیوسته (Associate) و131 موسسه عضو وابسته (Affiliate) از منطقه آسیا و اقیانوسیه می باشد و از طریق برنامه ها و اقدامات مختلف کمک قابل توجهی به افزایش توسعه بخشهای ICT نموده است. طی سالهای گذشته، APT توانسته است به کشور های عضو جهت آمادگی برای شرکت در کنفرانسهای جهانی همچون کنفرانس سران مختار ITU (PP)، کنفرانس جهانی توسعه مخابرات (WTDC)، کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی (WRC)، اجلاس جهانی در زمینه جامعه اطلاعاتی (WSIS)، مجمع جهانی استاندارد مخابرات(WTSA) و سایر جلسات ITU کمک های موثری ارائه نماید.

اهداف APT

هدف جامعه مخابراتی افزایش توسعه خدمات مخابراتی و زیربنای اطلاع رسانی در سراسر منطقه با تأکید ویژه بر توسعه آن در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.

در تحقق این اهداف، جامعه مخابراتی ممکن است:

الف) توسعه خدمات مخابراتی و زیربنای اطلاع رسانی را افزایش داده و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای رفاه مردم منطقه به حداکثر برساند.

ب) همکاری منطقه ای را در زمینه های مورد علاقه عموم، از جمله ارتباطات رادیویی و توسعه استانداردها، گسترش دهد.

ج) در زمینه های مربوط به توسعه فناوری مخابرات و زیربنای اطلاع رسانی و خط مشی و مقررات با هماهنگی سایر سازمانهای بین المللی، هر کجا که لازم باشد، مطالعاتی را انجام دهد.

د) انتقال فناوری، توسعه نیروی انسانی و تبادل اطلاعات را جهت توسعه متعادل خدمات مخابراتی و زیربنای اطلاع رسانی در داخل منطقه تشویق نماید.

ه) هماهنگی داخل منطقه را با توجه به موضوعات مهم مربوط به خدمات مخابراتی و زیربنای اطلاع رسانی به منظور تقویت موقعیت بین الملی منطقه، تسهیل نماید.

و- در صورت لزوم انعقاد موافقت نامه و یا تجدید نظر در موافقتنامه های منعقده بین جامعه مخابراتی و دولتها، سازمانها یا موسسات.

ز- انتخاب دبیرکل و معاون دبیرکل جامعه مخابراتی و تعریف شرح وظایف و استخدام آنها

و- (i) تعلیق حق رأی کشور عضوی که دارای بدهی معوقه به جامعه مخابراتی می باشد، در مجمع عمومی، کمیته مدیریت و تشکیلات وابسته تا مدتی که بدهی معوقه برابر یا بیشتر از مبلغ حق عضویت عادی آن کشور عضو برای دو سال قبل باشد، با در نظرگرفتن کلیه شرایط ذیربط و در صورتیکه انجام چنین اقدامی به مصلحت باشد.

ه) آئین نامه داخلی مجمع عمومی    (General Assembly)

مجمع عمومی در هر یک از جلسات عادی خود یک رئیس و دو نایب رئیس از بین نمایندگان اعضاء جامعه انتخاب خواهد کرد. رئیس و دو نفر نایب رئیس تا تشکیل اجلاسیه بعدی مجمع عمومی در سمت خودباقی خواهد ماند. این افراد برای انتخاب به هر یک از سمتهای مذکور برای یک دوره دیگر نیز واجد شرایط خواهند بود لکن هیچ فردی نمی تواند بیش از دو نوبت متوالی برای یک سمت انتخاب شود.

رئیس منتخب توسط مجمع عمومی عنوان " ریاست جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه" را به مدت 3 سال خواهد داشت.

جلسات مجمع عمومی به ریاست رئیس جامعه مخابراتی تشکیل خواهد شد. در هر جلسه تاریخ و محل برگزاری جلسه بعدی تعیین می گردد.

چنانچه رئیس مجمع عمومی بهر دلیلی قادر به انجام وظایف خود بر طبق مفاد این ماده نباشد یکی از نواب رئیس وظایف او را بر عهده خواهد گرفت.

طبق مقررات این اساسنامه، تصمیمات مجمع عمومی با اتفاق نظر اتخاذ خواهد شد. در صورتیکه رئیس مجمع عمومی نتواند در مورد موضوعی به اتفاق نظر برسد، تصمیمات بایستی با رأی اکثریت ساده کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده اتخاذ شود، بجز تصمیمات مربوط به مسائل مالی که مستلزم رأی دو سوم اعضاء حاضر و رأی دهنده خواهد بود. آراء ممتنع در تعیین اکثریت بحساب نخواهند آمد.

حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه مجمع عمومی حضور اکثریت ساده اعضاء جامعه خواهد بود.

 کمیته مدیریت APT (Management Committee)

کمیته مدیریت متشکل از کلیه اعضائ اصلی و اعضاء پیوسته جامعه خواهد بود. نمایندگی هر عضو اصلی و یا عضو پیوسته بعهده یک نفر خواهد بود که ممکن است مشاورینی نیز همراه داشته باشد.

هر عضو اصلی در کمیته مدیریت دارای یک رأی خواهد بود.

عضو پیوسته در کمیته مدیریت دارای حق رأی نمی باشد.

اعضای وابسته می توانند بعنوان ناظر در جلسات کمیته مدیریت حضور داشته باشند.

در فاصله بین جلسات مجمع عمومی، کمیته مدیریت بعنوان اداره کننده جامعه مخبراتی، از طرف مجمع عمومی و در چرچوب اختیارات تفویض شده از سوی آن مجمع عمل خواهد کرد. متعاقب این خط مشی ها و اصولی که مجمع عمومی ممکن است تعیین کند و چنین اختیارات ویژه و دستورالعمل هایی که مشتمل است بر:
     الف) نظارت بر وظایف اداره جامعه

ب) تنظیم مقررات لازم جهت انجام امور اداری، امور مالی و سایر فعالیتهای جامعه

ج) بررسی و تصویب برنامه کار جامعه مخابراتی

د) بررسی و تصویب بودجه سالیانه جامعه مخابراتی و دیگر بودجه های تکمیلی مورد لزوم، بر اساس و در چهارچوب هزینه های سالیانه که توسط مجمع عمومی تعیین شده است.

ه) بررسی حسابرسی و تصویب حسابهای جامعه مخابراتی

و) بررسی و تصویب گزارش های سالانه مربوط به فعالیت های جامعه و ارسال گزارش آن به مجمع عمومی

ز) بررسی، هدایت، کنترل و هماهنگ ساختن کلیه فعالیتهای دبیرخانه

ح) انعقاد موافقت نامه های موقت از طرف جامعه مخابراتی، بین جامعه و دولتها، سازمانها و یا ادارات. تقاضای تصویب موافقتنامه های مذکور توسط مجمع عمومی و در فواصل بین اجلاسیه های مجمع با کسب موافقت اکثریت ساده اعضاء از طریق مکاتبه در اینگونه موارد در صورت لزوم اعضای وابسته و پیوسته نیز می توانند از طریق مکاتبه مورد مشورت قرار گیرند.

ط) تقاضا از رئیس مجمع عمومی برای انجام اقدامات ضروری در خصوص حل مسائلی که در اساسنامه پیش بینی نشده است و در فاصله اجلاسیه های مجمع و در صورت لزوم با کسب موافقت دو سوم اعضاء از طریق مکاتبه برای انجام اقدامات فوق الذکر.

ی) تعیین چگونگی شرکت جامعه مخابراتی در کنفرانس و جلساتی که جامعه برای شرکت در آنها دعوت می شود.

ک) تعیین وظایف اعضاء دبیرخانه و تعریف شرایط استخدامی مسئولین دبیرخانه، علاوه بر دبیرکل و معاون دبیرکل.

ل) تصویب آئین نامه داخلی کمیته مدیریت

کمیته مدیریت هر دو سال یکبار از بین نمایندگان اعضای جامعه یک رئیس و دو نایب رئیس انتخاب خواهد کرد. رئیس و نواب رئیس تا انتخابات بعدی در سمت خود باقی خواهند بود و برای انتخاب شدن جهت هر یک از سمتهای مذکور برای یک دوره دیگر صلاحیت خواهند داشت لکن هیچ فردی نمی تواند بیش از دو نوبت متوالی برای یک سمت معین انتخاب شود.

کمیته مدیریت هر دو سال یکبار تشکیل جلسه خواهد داد، جلسات اضافی توسط رئیس کمیته مدیریت تحت شرایط زیر تشکیل خواهد گردید

الف) درخواست اکثریت ساده اعضاء و موافقت آنها برای شرکت در جلسه

ب) لزوم تشکیل جلسه به تشخیص رئیس کمیته و موافقت اکثریت ساده اعضاء برای شرکت در آن. چنانچه رئیس کمیته مدیریت تصور نماید که موضوعی مورد علاقه خاص مجمع عمومی می باشد، مراتب را به اطلاع رئیس مجمع عمومی خواهد رساند.

حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات کمیته مدیریت، حضور نمایندگان اکثریت ساده اعضاء اصلی جامعه مخابراتی است.

مطابق با مفاد این اساسنامه، تصمیمات کمیته مدیریت بایستی در صورت امکان به اتفاق آراء اخذ شود. زمانیکه رئیس کمیته مدیریت نمی تواند در مورد موضوعی به اتفاق نظر برسد، در آن صورت یک تصمیم با رأی اکثریت ساده اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد، به استثنای تصمیمات مربوط به موضوعات مالی که مستلزم رأی دو سوم اعضاء حاضر و رأی دهنده می باشد. آراء ممتنع در تعیین اکثریت بحساب نخواهند آمد.

اعضای کمیته مدیریت:

رئیس : آقای احمد پورنگ نیا ( ایران)

معاون : خانم آروان هارانگ (تایلند)

معاون : آقای یاس احمد (مالدیو)

مقر جامعه مخابراتی

مقر جامعه مخابراتی در بانکوک تایلند قرار دارد، مگر اینکه مجمع عمومی در مورد انتقال آن به محل دیگر تصمیم گیری نماید.

زبان رسمی :زبان رسمی جامعه مخابراتی انگلیسی است.

دبیرخانه APT

دبیرخانه جامعه مخابراتی متشکل خواهد بود از دبیرکل بعنوان بالاترین مقام اداری جامعه، معاون دبیرکل و مسئولین دیگری که ممکن است توسط کمیته مدیریت ضروری تشخیص داده شوند.

دبیرکل و معاون دبیرکل برای مدت سه سال انتخاب می شوند و برای انتخاب مجدد صلاحیت خواهند داشت، لکن نمی توانند بیش از دو نوبت برای یک سمت انتخاب شوند. هم اکنون آقای یوشیکو یامادا از کشور ژاپن دبیر کل APT می باشد.

دبیر apt

دبیرکل و معاون دبیرکل با کمک سایر کارمندان دبیرخانه، وظایف تعیین شده توسط کمیته مدیریت را عهده دار خواهند گردید.

معاون دبیر کل : آقای کرایسون پورن سوتی

 حق عضویت APT  در سال 2011 حدود 346/8 دلار می باشد که میزان حق عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 5/2 واحد است.

جمهوری اسلامی ایران از سال 1980 یکسال پس از تشکیل جامعه مخابراتی به عضویت APT درآمد و از آن زمان تاکنون یکی از اعضاء مؤثر در این جامعه می باشد.

 

لیست اسامی اعضاء مهم APT و تعداد واحد های حق عضویت سالانه آنها

ردیف

نام کشور عضو

میزان حق عضویت

1

افغانستان

2 واحد

2

بنگلادش

2 واحد

3

برونئی دارالسلام

2 واحد

4

اندونزی

2 واحد

5

نیوزلند

2 واحد

6

پاکستان

2 واحد

7

فیلیپین

2 واحد

8

سنگاپور

2 واحد

9

ایران

5/2 واحد

10

مالزی

4 واحد

11

تایلند

4 واحد

12

استرالیا

5 واحد

13

هند

6 واحد

14

چین

10 واحد

15

کره جنوبی

20 واحد

16

ژاپن

40 واحد