پرش به محتوای اصلی

اهداف ستاد

· تدوین وپیاده سازی مدل بومی توسعه صنعت فاوا

· تدوین آیین نامه جهت حمایت از شرکتهای فعال در صنعت فاوا که دارای مدرک بالای رتبه بندی از سوی اتاق بازرگانی باشد

· نظارت برتولید وتدوین آیین نامه حمایتی جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات ومحصولات صنعت فاوا با همکاری موسسه استاندارد ووزارت صنعت  معدن وتجارت

· تهیه بسته های تشویقی جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات وخدمات فاوا برای رسیدن به کیفیت موجود در بازارهای بین المللی

· حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی وپژوهشی وتوسعه بخش غیر دولتی در صنعت فاوا

· هماهنگی با دانشگاهها وشرکتهای دانش بنیان جهت ارتقای سطح علمی ،فنی و تکنولوژی

· برقراری ارتباط بین مراکز تولید علم وشرکتهای فعال درصنعت فاوا

· تعریف پروژه های مرتبط به منظور شناسایی ، ایجاد راه اندازی وتجهیز فعالان متوسط وبزرگ بخش غیر دولتی با همکاری دستگاههای ذیربط.

· تامین کالای مصرفی وسرمایه ای وتجهیزات کلیه پروژه ها ی کشور در حوزه فاوا از منابع اعتباری در دسترس وزارت (بر اساس ماده 2 قانون مربوطه )

· اعلام رسمی فهرست کالاها و تجهیزات ولوازم  و تولیدات غیر داخلی مورد نیازاز طریق بالاترین مقام دستگاه به وزارت صنعت معدن وتجارت (بر اساس ماده 3 قانون مربوطه )

· ایجاد تسهیلات ویژه جهت ترخیص کالای مورد نیاز غیر داخلی با هماهنگی دستگاههای ذیربط

· تعیین صلاحیت انجام کار شرکتها جهت اجرای هر طرح وپروژه(بر اساس تبصره ذیل ماده 5 قانون مربوطه )

· ارجاع هرگونه طرح وپروژه به شرکتهای ایرانی ذیصلاح مگر در موارد خاص که با تایید بالاترین مقام دستگاه به شرکتهای ایرانی – خارجی ویا خارجی واگذار میشود(بر اساس ماده 5 قانون مربوطه )

· اجرای کلیه طرحها وپروژه های خدماتی ، ساخت، نصب ، تامین کالا وتجهیزات ، لوازم وفراورده ها به نحوی که حداقل 51% کل هزینه بصورت کار در داخل باشد(بر اساس ماده 4 قانون مربوطه )

· برپایی نمایشگاههای دستاوردهای ملی وبومی صنعت فاوا

· ایجاد بازار رقابتی ومعرفی شرکتهای برتر جهت اجرای پروژه های برون مرزی در کشورهای هدف

· تعامل وهمکاری با نهادهای متولی ومسوول در توسعه صادرات محصولات فاوا

· طراحی مشوقهای صادرات کالا به نحوی که منجر به افزایش تولید صادرات گرا باشد

· آینده پژوهی ونیاز سنجی داخلی ومنطقه ای وبررسی ظرفیتها وزمینه های تولید وصادرات محصولات صنعت فاوا